Ženské archetypy jako cesta k pochopení sebe sama

Zveřejněno 10. 7. 2024

Jsou to vzorce chování, které se neustále opakují. Jsou to role, do kterých se my ženy stavíme neustále dokola. Doba se mění, trendy se mění, ale my jsme pořád stejné? Podle mnohých teorií máme každý svůj archetyp, podle kterého se chováme a pokud chceme porozumět sobě i svým vztahům, je dobré jej znát. 

Od Velké Matky po Divokou ženu, od Múzy po Bojovnici – každý archetyp má svůj příběh, svou sílu i svá úskalí. Teorie archetypů je zajímavá a ačkoliv má i mnoho kritik, může přeci jen přispět k vlastnímu sebe rozvoji. Tak co, jste připraveny na malou exkurzi do vlastní duše? Slibuju, že to bude zábavnější a užitečnější než horoskop v časopise (doufám).

Historie a význam archetypů

Koncept archetypů, jak jej známe v moderní psychologii, byl primárně rozvinut švýcarským psychiatrem Carlem Gustavem Jungem v první polovině 20. století. Ten věřil, že v našem nevědomí existují univerzální vzorce, které ovlivňují naše myšlení, cítění a chování. Jung definoval archetypy jako univerzální, vrozené vzorce myšlení a chování, které jsou součástí takzvaného kolektivního nevědomí. Tyto prastaré obrazy a ideje jsou podle Junga sdíleny napříč kulturami a časem, formujíce základní struktury lidské psychiky.  Tato univerzálnost naznačuje, že tyto archetypy jsou hluboce zakořeněny v lidské psychice a nejsou omezeny na konkrétní kulturu nebo historické období.1

Jung identifikoval mnoho různých archetypů, včetně některých, které jsou specificky spojeny s ženskostí, jako je archetyp matky, panny a divoké ženy. 2

Post-Jungiánské teorie 

Jung původně spojoval Ženské principy primárně s ženami a Mužské s muži. Post-jungiáni toto rozdělení kritizovali jako příliš zjednodušující. Post-jungiáni argumentují, že tyto archetypy představují různé způsoby bytí a vědomí, které jsou dostupné všem. Uvádí, že ženské archetypy jsou mnohem komplexnější než tradiční jungiánské pojetí. 3

Ačkoliv Jung položil základy archetypů, konkrétně koncept 7 ženských archetypů v psychologii není univerzálně přijímaný a neexistuje pro něj jednotná vědecká definice, existuje řada výzkumných prací, které se zabývají archetypy a jejich vlivem na lidské chování a osobnost. 4

Kritika archetypů

Abychom však jen slepě nesledovali jeden trend, je důležité poznamenat, že koncept archetypů čelí kritice ze strany některých psychologů, kteří zpochybňují jeho univerzálnost a vědeckou platnost. Argumentují, že archetypy jsou spíše kulturně a sociálně konstruované než univerzální mentální vzorce. Je na nás, jak s těmito archetypy naložíme. Mnoho psychologů a koučů s archetypy pracuje a pomáhá tak ženám s jejich kariérním i osobnostním rozvojem. V každém případě může být vhodné archetypy znát, jelikož mohou pomoci s pochopením a případným usměrněním našeho chování. 

K čemu může být dobré znát svůj archetyp? 

Poznání svého dominantního archetypu nám umožňuje:

1. Lépe se poznat: Pochopení archetypů nám pomáhá pojmenovat a lépe porozumět našim silným stránkám, skrytým talentům, ale i stínům a vzorcům chování, které nás sabotují.

2. Rozvíjet svůj potenciál: Každý archetyp má specifické dary a úkoly. Uvědomění si svého archetypu nám dává směr a motivaci k rozvoji našeho plného potenciálu.

3. Vytvářet harmonické vztahy: Pochopení archetypů nám umožňuje lépe vnímat a respektovat různé typy žen a budovat harmonické vztahy s partnery, přáteli i kolegy.

Hlavní ženské archetypy

V kontextu ženské psychiky se nejčastěji rozlišuje několik hlavních archetypů. Každý z nich představuje specifický aspekt ženské osobnosti a energie. Je důležité zdůraznit, že tyto archetypy nejsou samostatné kategorie, ale spíše fluidní aspekty psychiky, které se mohou projevovat v různé míře u každé ženy. Současně nikde nejsou pevně dané a v různých psychologických pojetích se označují jinak. Nejde o žádné univerzální pojetí.

Matka (The Mother)

Pečující, laskavá a ochranitelská. Souvisí s péčí o druhé, vyživováním a vytvářením domova. V mytologii ji nacházíme v postavách jako Démétér nebo Isis. Tento archetyp reprezentuje schopnost ženy pečovat a vyživovat, ať už ve fyzickém nebo metaforickém smyslu.

Hetéra / Milenka (The Lover)

Smyslná, svůdná a kreativní. Souvisí s ženskou sexualitou, vášní a sebevyjádřením. Tento archetyp má kořeny v postavách jako Afrodita v řecké mytologii nebo Ošun v jorubské tradici. Milenka symbolizuje schopnost ženy vytvářet hluboká spojení, ať už s lidmi, uměním nebo životem samotným.

Amazonka / Lovkyně (The Huntress)

Silná, nezávislá a odvážná. Souvisí s průbojností, odhodláním a prosazováním vlastních cílů. V mytologii ji nacházíme v postavách jako Artemis nebo keltská bohyně Flidais. Tento archetyp představuje schopnost ženy být soběstačná a sledovat své cíle s neochvějnou determinací.

Médium / Mystička (The Mystic)

Intuitivní, vnímavá a duchovně zaměřená. Souvisí s hlubokým vnímáním světa, intuicí a moudrostí. V mytologii ji nacházíme v postavách jako Hékaté v řecké tradici nebo Saraswati v hinduismu. Tento archetyp reprezentuje schopnost ženy spojit se s vyššími silami a vnitřní moudrostí.

Královna (The Queen)

Představuje ženskou autoritu, vedení a moc. Tento archetyp můžeme vidět v postavách jako Hera v řecké mytologii nebo Frigg v norské tradici. Reprezentuje schopnost ženy vést, organizovat a uplatňovat svou vůli ve světě.

Panna (The Maiden)

Představuje nevinnost, potenciál a obnovu. V mytologii ji můžeme vidět v postavách jako Persefoné nebo Artemis. Tento archetyp je spojen s cykly růstu a transformace, reprezentujíc schopnost ženy začínat znovu a adaptovat se na nové situace.

Moudrá žena (The Sage)

Reprezentuje moudrost, znalosti a vhled. V různých kulturách ji můžeme vidět v postavách jako řecká Athéna nebo severská Frigg. Tento archetyp symbolizuje intelektuální a intuitivní schopnosti ženy, stejně jako její potenciál být učitelkou a rádkyní.

Medůza

V moderní psychologii se archetyp Medúzy používá k pochopení komplexních ženských zkušeností, včetně traumat, zneužívání a potlačování. Ztělesňuje boj žen za nalezení svého hlasu a síly v kontextu patriarchální dominance. Integrace archetypu Medúzy do osobního života pak spočívá v konfrontaci se stínovými stránkami ženské identity a v nalezení síly a uzdravení v hlubinách bolesti a traumatu.5

Jak pracovat s archetypy

Je důležité si uvědomit, že každý archetyp má své světlé i stinné stránky. Cílem práce s archetypy není potlačit některé z nich, ale spíše je integrovat do harmonického celku a žít život v plné síle a autenticitě. Každá žena v sobě nese všechny tyto archetypy, i když některé mohou být výraznější než jiné.

Ženské archetypy představují komplexní a fascinující aspekt lidské psychologie. Od starověkých mýtů až po moderní psychoterapii, tyto univerzální vzorce nadále formují naše chápání ženské identity a zkušenosti. Uznání a integrace různých archetypických energií může vést k bohatšímu a plnějšímu vyjádření ženství v jeho mnoha podobách.

Studium archetypů nám připomíná, že ženská psychika je mnohovrstevnatá a dynamická, schopná projevovat se v široké škále rolí a expresí. V dnešním rychle se měnícím světě může porozumění těmto archetypálním strukturám poskytnout pevný základ pro osobní růst, sebepochopení a mezilidské vztahy. Poznání a práce s archetypy je tak mocným nástrojem pro každou ženu na její cestě k sebepoznání a seberealizaci.

Zdroje a další četba:

  1. Relke, J. (2007). The Archetypal Female in Mythology and Religion: The Anima and the Mother. Europe’s Journal of Psychology3(1). https://doi.org/10.5964/ejop.v3i1.389
    More Citation Formats 
    ↩︎
  2. Jung , Carl G. 1953–1979 . Volume 7 Two Essays on Analytical Psychology , London : Routledge & Kegan Paul . ↩︎
  3. Griessel, L., & Kotzé, M. (2009). The Feminine and the Masculine in the Development of the Self in Women—A Post-Jungian Perspective. Women’s Studies38(2), 183–212. https://doi.org/10.1080/00497870802633293 ↩︎
  4. Bolen , Jean S. 1985 . Goddesses in Everywoman: A New Psychology of Women , New York : Harper Perennial . ↩︎
  5. Dykes , Andrea . 1986 . “ The Medusa Archetype ” . In The Wake of Jung , Edited by: Tuby , Molly . 67 – 86 . London : Coventure Ltd . ↩︎

De Castillejo , Irene C. 1973 . Knowing Woman: a Feminine Psychology , New York : G. P. Putnam’s Sons .

Covington , Coline . 1989 . In Search of the Heroine . Journal of Analytical Psychology , 34 : 243 – 254 .

Chodorow , Nancy . 1978 . The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender , Berkeley : University of California Press .

Douglas , Claire . 1990 . The Woman in the Mirror: Analytical Psychology and the Feminine , Boston : Sigo Press .

Harding , Esther . 1971 . The Way of All Women: A Psychological Interpretation , London : Rider .

Italština 101 na dovolenou

Italština 101 na dovolenou

Italská kuchyně, romantická zákoutí, temperamentní italové, umění, renesance, historie, filosofie, Shakespearovy příběhy, víno, moře, hory, jezera a … už jsem zmínila jídlo?  Itálie je místo, které si zamiluje každý. Nabízí spoustu oblastí a každá z nich je...

Upřímné randící rady

Upřímné randící rady

Se zděšením jsem si uvědomila, že již pravděpodobně nespočítám na kolika schůzkách jsem byla. Ne pracovních, ale romantických. Je to děsivé zjištění. Obzvláště, když si uvědomím kolikrát šlo o ztracený čas. Jen mi to tehdy nepřišlo. Ve volném čase jsem swipovala sem,...

7 nejkrásnějších pláží v Evropě

7 nejkrásnějších pláží v Evropě

Milujete šumění vln a jemný písek pod nohama? Pak se ponořte do průvodce po skrytých plážích Evropy, které okouzlí vaše smysly a zbaví stresu! Zapomeňte na přeplněné destinace a rušný turistický ruch. Nechte se hýčkat klidnou atmosférou a objevte nedotčené krásy...